hh beurs1
IJOV is opgericht in 1938. Hieronder een verhaal over de geschiedenis van de IJsselmuider Oranje Vereniging.

Dit verhaal over de historie van IJOV is geschreven door Gerrit Schinkel in 2008

In de afgelopen 70 jaar heeft de IJsselmuider Oranjevereniging veel invloed gehad op de activiteiten die er in IJsselmuiden plaats vonden. Na een heel aarzelend begin waarin de zuigkracht van de Kamper Oranjevereniging duidelijk merkbaar was heeft IJOV een zeer sterke positie ingenomen. Wat de activiteiten betreft heeft IJOV duidelijk haar zustervereniging in Kampen overtroeft en wat heel belangrijk is, ze heeft op eigen kracht deze positie verworven. Geen gemeentelijke subsidie heeft deze positie onderbouwd. Terwijl in Kampen de Oranjevereniging nog wel eens kon aanleunen tegen een financiele ondersteuning van de activiteiten moest de Oranjevereniging haar eigen financiele broek ophouden. Het zijn de vele vrijwilligers geweest die IJOV steunden en opbouwden en er waren mannen in IJsselmuiden die gedurfde plannen omzetten in grandioze successen. Namen noemen is moeilijk omdat er zoveel vrijwilligers geweest zijn die van IJOV een vereniging maakten met een sterke regionale uitstraling, denk aan de vrijmarkt en in het verleden de actie “ IJsselmuiden lichtdorp” en de huishoudbeurs. Het hoofddoel, de viering op 30 april van het oranjefeest op koninginnedag blijft gehandhaafd maar daarnaast zijn er nog tal van activiteiten. Er is een tijd geweest dat IJOV het “trekpaard” genoemd werd voor het aanzwengelen van activiteiten van andere verenigingen. Dat was in de gouden jaren van de huishoudbeurs. Daarna had IJOV alle moeite om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en ondanks het ontbreken van gemeentelijke steun vervuld de Oranjevereniging een waardevolle functie in IJsselmuiden. De IJsselmuidenaar staat dan ook achter de Oranjeverening al zou het aantal leden van ruim 1000 best wat groter mogen zijn. Het oranjegevoel komt vooral tijdens koninginnedag duidelijk aan de oppervlakte. In (groot)IJsselmuiden zijn niet minder dan drie oranjeverenigingen, de kom van IJsselmuiden niet meegerekend en dan is ook het Kampereiland en de Kamperzeedijk nog niet meegerekend. Pril begin De officiele oprichtingsdatum van IJOV is gesteld op 9 september 1938 maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat een jaar eerder IJOV werd opgericht. Op die datum, 9 september 1938 werd de IJsselmuider gymvereniging opgericht.Van de beginjaren van IJOV zijn geen bruikbare gegevens bekend mede omdat de notulenboeken verdwenen zijn. In de tachtiger jaren werd er een inbraak gepleegd in de woning van de toenmalige secretaris Frans Sellies en de dieven namen ondermeer de oude notulenboeken mee. Ze werden later bij de Roggebotsluis in het water terug gevonden en waren onleesbaar geworden. Vandaar het ontbreken van historisch materiaal. Er zijn wel enkele feiten bewaard ge-bleven. In 1934 vond er op initiatief van het gemeentebestuur van IJsselmuiden een vergadering plaats met enkele bekende IJsselmuidenaren om te komen tot de oprichting van een oranjevereniging. Om politieke redenen ging de oprichting niet door maar in 1937 werd een nieuwe poging gewaagd. In dat jaar vond ook de fusie plaats van IJsselmuiden met de vier kleine kernen Grafhorst, Wilsum, Zalk en Kamperveen tot Groot-IJsselmuiden. Opnieuw had het gemeentebestuur een belangrijk aandeel want zij stelde een krediet garantie beschikbaar voor de oprichting van een muziekvereniging! De pas opgerichte Oranjevereniging tilde ook de muziekvereniging van de grond. In een klap drie verenigingen, in 1937 de oranjevereniging, in 1938 de gymvereniging en in 1939 de muziekvereniging! Alle drie spelen ze in het verenigingsleven van IJsselmuiden nog een grote rol. Wie waren de eerste bestuursleden van IJOV? Een nog bewaard gebleven foto met vermelding van de namen vermeld de volgende namen; Rengers, Ter Wee, Holtland, Lamberts, burgemeester Quarles van Ufford, Wielink, Van den Berg, Van Veen, Rietman en Alberts. Na de gemeentelijke fusie werd Quarles burgemeester van (groot)IJsselmuiden en tevens bestuurslid van IJOV. Quarles overleed al in het begin van de oorlogsjaren aan de gevolgen van kinderverlamming. De grote man in het nieuwe bestuur was Willem Lamberts. Hij bekleedde 25 jaar de ondankbare taak van penningmeester. Hij was ook bestuurslid van IJGV, van de CHU, mede oprichter van de afdeling Kampen – IJsselmuiden van het Rode Kruis, mede – oprichter van het kinderkoor De Kleine Harp en bestuurslid van de EHBO voor welke vereniging hij de opleidings cursussen gaf. Terug naar IJOV. In de beginjaren kende IJOV alleen maar activiteiten als kinderspelen maar in 1939 werd als grote klapper windhonden rennen gehouden op het toenmalige KHC terrein aan De Plas. Enkele duizenden bezoekers kwamen op dit spectakel af. Maar toen was het ineens over en uit. De oorlog viel in en de Duitse bezetter verbood alle activiteiten vooral die van een Oranjevereniging! In 1946 werd de eerste naoorlogse koninginnedag gehouden eerst nog op 31 augustus maar vanaf 1948 op 30 april. De activiteiten bestonden alleen maar uit het organiseren van kinderspelen want alle ondernemingen werden toch in de kiem gesmoord door de machtpositie van de Kamper Oranjevereniging. IJOV telde maar 200 leden. Een voorbeeld van het programma van koninginnendag 1957 toont aan hoe minimaal de activiteiten waren. Begonnen werd met een reveille, daarna zingen door de schooljeugd en kinderspelen. Verder een bromfietsrace, ringsteken per fiets en tenslotte een lampionoptocht. Tot 1963 leidde de vereniging een kwijnend bestaan en bij gebrek aan animo werd het bestuur geliquideerd. Drie-manschap bracht nieuw leven In datzelfde jaar werd IJOV opnieuw herboren. Een driemanschap van Jan Muller, Willem de Ruiter en Wim Trieller, later aangevuld met A.K. Versteeg en Fok. J. Draaijer sloegen nieuwe wegen in. Geïntroduceerd werd een lichttaptoe in samenwerking met het Jachthoorncorps. Voor het eerst trok een activiteit van IJOV ook veel toeschouwers van buiten IJsselmuiden. Door een gerichte ledenwerfactie kwam er ook meer geld binnen via de contributie en in 1968 kwam de eerste grote klapper, IJsselmuiden lichtdorp. In de week na de zomer vakantie werd op aansturen van IJOV en met behulp van de inwoners de kom van IJsselmuiden in het licht gezet. Op het hoogtepunt van IJsselmuiden Lichtdorp waren er 334 verlichte objecten, huizen en tuinen. Duizenden bezoekers kwamen uit de gehele omgeving op bezoek en op een bepaald moment dreigde het succes de lichtdorp actie vroegtijdig te beëindigen, men kon tijdens de openstelling IJsselmuiden niet meer in en niet meer uit. Strenge verkeersvoorschriften redden IJsselmuiden lichtdorp. Na vijf jaar ging letterlijk het licht uit maar toen kwam daarvoor in de plaats een nog grotere actie, de huishoudbeurs. In 1969 ging de beurs van start en heeft 25 jaar onafgebroken stand gehouden. De beurs duurde zes dagen en trok op het hoogtepunt 25 á 30.000 bezoekers. De grote organisator was Willem de Ruiter en moeten ook de echtparen Draaijer en Weever met ere genoemd worden. Rond het bestuur was een grote groep vrijwilligers bezig om de zaak draaiende te houden. Een ander hoogtepunt was de knolletjesmarkt geïntroduceerd door de enige vrouwelijke voorzitter die IJOV heeft gekend, Riek de Maar. De knolletjesmarkt is nog steeds een vast punt in het programma. In 1988 ging IJOV bijna ten onder. Door allerlei omstandigheden raakte de vereniging haar gehele kasinhoud van ruim 30.000 gulden kwijt en moest een nieuw seizoen begonnen worden met een schuld van 1700 gulden. Het oude bestuur trad vrijwillig af na een motie van wantrouwen door de leden. Drie oud- bestuursleden tevens ereleden Fok Draaijer, Willem de Ruiter en Luug Slurink namen de leiding over en na een ad-interim periode trad een nieuw bestuur aan met Albert Holtland als voorzitter. Door het organiseren van allerlei activitieten was na twee jaar de kaspositie weer uitstekend. Dankzij de ruime kasmiddelen kon IJOV weer veel activiteiten ontwikkelen niet alleen op koninginnedag maar ook op andere dagen van het jaar. Na al deze grote successen kwam de grootste klapper, het organiseren van een vrijmarkt. Op initiatief van het echtpaar Jan en Alie Weever en Albert Holtland kwam in IJsselmuiden 20 jaar geleden de vrijmarkt. Jaar op jaar trekt de vrijmarkt 50 á 60.000 bezoekers, een onvoorstelbaar groot aantal. Gezien het aantal bezoekers is de IJsselmuider vrijmarkt de derde van het land! De positie van IJOV is nog steeds ijzersterk, alleen men moet nu trachten uit de gewone inkomsten de activiteiten te financieren. In dit historisch overzicht zijn lang niet alle activiteiten vermeld mede om het overzicht te behouden. Ook zijn er veel namen niet genoemd die wel een groot aandeel gehad hebben in de ontwikkeling van “onze” Oranjevereniging. IJOV is al lang uit de schaduw van grote broer KOV getreden en heeft haar zelfs overvleugeld.

Foto boven is gemaakt tijdens een editie van de huishoudbeurs. Foto: Freddy Schinkel

VRIENDEN VAN IJOV: