PRIVACY-STATEMENT

van IJsselmuider Oranjevereniging

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die IJsselmuider Oranjevereniging verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van door IJsselmuider Oranjevereniging, een donatie doet, sponsort of zich aanmeldt als vrijwilliger of om een andere reden persoonsgegevens aan door IJsselmuider Oranjevereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De IJsselmuider Oranjevereniging verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door IJsselmuider Oranjevereniging.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-info@ijov.nl. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

IJsselmuider Oranjevereniging, p/a Kluisstraat 47, 8271 XE te IJsselmuiden, KvK nummer 40059177.

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@ijov.nl.

2a. Waarvoor verwerkt IJsselmuider Oranjevereniging persoonsgegevens?

2.1 Als je lid/donateur/vrijwilliger/sponsor wilt worden van door IJsselmuider Oranjevereniging, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/donateur/sponsor/vrijwilliger, zorg dragen voor eventuele vrijwilligersverzekering.

Als je eenmaal relatie van IJsselmuider Oranjevereniging bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens, email en telefoongegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van IJsselmuider Oranjevereniging

In het kader van uw lidmaatschap/aanmelding als donateur/sponsor of vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Voorbeelden

 1. a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens
  c) telefoonnummer
  c) e-mail
  e) bankrekeningnummer

2.2        IJsselmuider Oranjevereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

 1. b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 2. c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk af te wikkelen.
 3. d) uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met IJsselmuider Oranjevereniging en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk van IJsselmuider Oranjevereniging

2.3       De IJsselmuider Oranjevereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

2.4       Tijdens elke IJOV activiteit worden er foto´s en video opnames gemaakt. Deze worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden van IJOV. (persberichten, website en social media)

 1. Bewaartermijnen

3.1       De IJsselmuider Oranjevereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap/donateurschap/sponsoring/vrijwilligerswerk en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal IJsselmuider Oranjevereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1       Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft IJsselmuider Oranjevereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2       Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt IJsselmuider Oranjevereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van IJsselmuider Oranjevereniging. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1       Via de ledenadministratie (info@ijov.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. IJsselmuider Oranjevereniging zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien door IJsselmuider Oranjevereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2       Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@ijov.nl). door IJsselmuider Oranjevereniging zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door IJsselmuider Oranjevereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3       Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door IJsselmuider Oranjevereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (info@ijov.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan de ledenadministratie (info@ijov.nl).

 1. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

IJsselmuiden, juni 2018

VRIENDEN VAN IJOV: